نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) فرودگاه های اصلی کشور - 57 نقطه 9,434 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) سدهای مخزنی کشور - 256نقطه 11,671 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) بنادر دریایی کشور - 36 نقطه 9,337 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق کشت و صنعت کشور -همراه با اطلاعات توصیفی 14,998 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مرزهای بین المللی کشور 6,289 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) نقاط کوه های مرتفع کشور - 491 نقطه همراه با ارتفاع هر نقطه 11,886 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های معدنی کشور -2704 پهنه 28,170 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش کشور 14,998 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط قنات کشور - 4130 خط 21,090 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) خطوط ریلی کشور 11,886 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) ایستگاه های باران سنجی کشور - 706 نقطه 11,886 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های عمده کشت برنج در کشور 14,998 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) رودخانه های کشور - 24355 خط 17,733 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) پهنه های زمین ماسه ای کشور - 647 پهنه 14,684 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) باتلاق کشور - 19نقطه 7,359 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) ایستگاه سینوپتیک کشور - 145 نقطه 11,794 تومان
دانلود لایه جی ای اسی (GIS) نقاط روستایی تمام ایران 18,587 تومان
دانلود گزارش کامل شناسنامه عمومی واحدهای صنعتی متوسط و بزرگ مقیاس در شهر تهران - 1395 18,677 تومان
دانلود لایه جی آی اس (GIS) جامع راه های استان تهران 14,605 تومان
دانلود آمایش استان لرستان - 1387 20,261 تومان
دانلود پرسشنامه جدول ممیزی - طرح ممیزی 13,121 تومان
دانلود پرسشنامه ممیزی واحدهای کسب و پیشه 9,058 تومان
دانلود طرح پروژه ساماندهي بايگاني شهرداري ها(شهرداری الکترونیک) - شهرداری شیراز 20,261 تومان
دانلود پرسشنامه تعیین اولویت ها و چالش های توسعه روستایی در ایران 12,454 تومان
دانلود پاورپوینت رسالت جغرافیا در برنامه ریزی شهری 9,058 تومان
دانلود پاورپوینت پايداری کلانشهر در جايگاه فرامنطقه ای و جهانی 7,925 تومان
دانلود پاورپوینت استراتژی توسعه شهری (CDS) 12,454 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر شیراز1383 13,586 تومان
دانلود تهدیدات اجتماعی - فرهنگی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 6,793 تومان
دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 11,888 تومان
دانلود تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word 18,000 تومان
دانلود لایه گسل های استان تهران (شامل داخل کلانشهر تهران) 15,850 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران - سال 1395 21,511 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS (شیپ فایل GIS) کاربری اراضی استان تهران - سال 1390 18,114 تومان
دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین 20,262 تومان
دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی استان البرز + word+ 1394 16,865 تومان
دانلود گزارش توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها استان البرز + word+ 1394 20,262 تومان
دانلود گزارش وضعیت سیاسی، اداری و سازمانی استان البرز + word+ 1394 20,330 تومان
دانلود گزارش وضعیت نظام روستایی استان البرز + word+ 1394 17,998 تومان
دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی استان البرز + word+ 1394 28,305 تومان
دانلود گزارش وضعیت ساختار جمعیت استان البرز + word+ 1394 20,262 تومان
دانلود گزارش وضعیت موقعیت و پستی و بلندی ها استان البرز + word+ 1394 14,222 تومان
دانلود گزارش تحلیل نظام شهری استان البرز + word+ 1394 21,455 تومان
دانلود گزارش تحلیل سیل گیری استان البرز + word+ 1394 16,982 تومان
دانلود گزارش تحلیل حوزه‌ها و زیر حوزه‌های آبریز استان البرز + word+ 1394 20,261 تومان
دانلود پرسشنامه بازآفرینی هویت مکان در میدان 10,189 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی پایداری اکولوژیک در شهرهای ساحلی 10,189 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر در كاهش فشار عصبي حاصل از محيط در محله هاي شهري 10,190 تومان
دانلودپرسشنامه سنجش رضایتمندی ساکنین از واحدهای مسکونی 7,925 تومان
دانلود پرسشنامه مولفه های موثر بر رضایت مشتریان در هتل ها 5,661 تومان
دانلود گزارش وضعیت زیربنائی(آب، گاز، برق و ...) استان البرز + word+ 1394 28,305 تومان
دانلود گزارش وضعیت اقتصادی استان البرز + word+ 1394 22,644 تومان
دانلود گزارش وضعیت صنعت و معدن استان البرز + word+ 1394 21,477 تومان
دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی استان البرز + word+ 1394 21,281 تومان
دانلود گزارش وضعیت کشاورزی استان البرز + word+ 1394 20,261 تومان
دانلود گزارش وضعیت خدمات رسانی استان البرز + word+ 1394 18,000 تومان
دانلود گزارش وضعیت محیط زیست و مخاطرات طبیعی استان البرز + word+ 1394 19,246 تومان
دانلود گزارش وضعیت محیط زیست (توان اکولوژیک) استان البرز + word+ 1394 19,915 تومان
دانلود گزارش وضعیت پوشش گیاهی استان البرز + word+ 1394 10,189 تومان
دانلود گزارش ویژگی های شهرستان خمین PDF (آمایش استان مرکزی) 1394 13,585 تومان
دانلود گزارش ویژگی های شهرستان اراکPDF (آمایش استان مرکزی) 1394 12,453 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تدوین برنامه اجرایی آمایش استان 1394 - PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش طراحی سازمان فضایی سند چشم انداز توسعه استان - 1394- PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شكل‌بندي راهبردي سناريوي توسعه فضايي و جمع‌بندي- تصوير ساختار فضايي توسعه 1394- PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تعيين منطق(فضاي)سناريوهاي توسعه فضايي، معرفي و تبيين سناريوهاي توسعه فضا 1394- PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش استنتاج الگوهاي سازمان یابی فضا 1394 - PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران - بخش شناسایی پیش‌ران‌ها در هریک از موضوعات محوری و جمع‌بندی پویایی‌های توسعه PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل‌دهی به وضع موجود PDF 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران- بخش شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین و تبیین چشم‌انداز کلان و ماموریت‌های استان pdf 13,585 تومان
دانلود پروپوزال - طرح آسیب شناسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا Word 16,982 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش کیفیت نماد ورودی شرقی شهر قزوین 14,604 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چارچوب برنامه ریزی خیابان 24 ساعته 10,189 تومان
دانلود پرسشنامه مدیریت کارآمد شهری در جهت کاهش آلودگی هوای شهرها 12,454 تومان
دانلود پرسشنامه احساس امنیت در بافت فرسوده شهری 7,925 تومان
دانلود پرسشنامه مدیریت بحران 15,002 تومان
دانلود پرسشنامه کیفیت محیط شهری 12,454 تومان
دانلود پرسشنامه مشارکت در محله 6,793 تومان
دانلود نمونه پرسشنامه تاثیر متقابل عوامل کلیدی و نیروی پیشران در سناریونگاری 11,888 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش امنیت اجتماعی + DOC 16,518 تومان
دانلود پرسشنامه همدلی عاطفی + راهنمای تحلیل 9,907 تومان
دانلود پرسشنامه میزان هوش معنوی + راهنمای تحلیل 10,190 تومان
دانلود پرسشنامه گردشگری روستایی 11,888 تومان
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS) و DOC + راهنمای تحلیل پرسشنامه 14,706 تومان
دانلود پرسشنامه نظم‌جويي شناختي هيجان (CERQ- shorform) و DOC 6,793 تومان
دانلود پرسشنامه خلاقیت شناختی عابدی + DOC 15,364 تومان
دانلود پرسشنامه اولویت بندی مولفه های کيفيتي 11,321 تومان
دانلود پرسشنامه اندازه گیری ساختار سازمانی + DOC 9,058 تومان
دانلود پرسشنامه افسردگی،اضطراب،استرس 10,190 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر بر طلاق + DOC 13,020 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - درس جغرافیای شهری 28,192 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس فلسفه 16,528 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - شهرسازی- درس برنامه ریزی شهری 18,782 تومان
دانلود نکات کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری - روستایی - درس برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی 17,549 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط روستایی کل ایران - کشور (Shape file) 16,868 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط تبخیر کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط شهری کل ایران - کشور (Shape file) 15,228 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط راه های (جاده ) کل ایران - کشور (Shape file) 17,436 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS مناطق حفاظت شده کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط هم دما کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS خطوط هم بارش کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS همه دهستانهای کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS نقاط باران سنجی کل ایران - کشور (Shape file) 13,574 تومان
دانلود لایه جی ای اسی GIS آب و هوای ایران (Shape file) 13,574 تومان
دانلود پرسشنامه مدل ارزیابی شایستگی ها و مهارت هاي نرم براي انتخاب مديران پروژه در سازمان هاي پروژه محور براساس تئوري فازي + DOC 11,208 تومان
دانلود مبانی نظری طراحی مدل ارزیابی شایستگی ها و مهارت هاي نرم براي انتخاب مديران پروژه در سازمان هاي پروژه محور براساس تئوري فازي + DOC 18,114 تومان
دانلود پرسشنامه ارتقا امنیت زنان در پارک 11,321 تومان
دانلود پرسشنامه انطباق سازگاری ساختار کالبدی با بافت اجتماعی 11,322 تومان
دانلود پرسشنامه احساس امنیت در بافت های فرسوده و نو 7,925 تومان
دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی 7,925 تومان
دانلود طرح نمونه انجام شده با نرم افزار میک مک (micmac) و سناریو ویزارد (Scenario wizard) + و DOC 21,269 تومان
دانلود طرح آمایش مازندران - بخش سیاست گذاری و برنامه ریزی- فصل پنجم- سازمان و ساختار فضایی 15,386 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - طراحی شکل‏بندی کلان نظام فضایی استان (تصویر چشم‏انداز توسعه استان) WORD 11,999 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین گونه شناسی عناصر سازمان فضایی WORD 20,264 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین الگوهای شکل بندی سازمان فضایی استان در هر یک از سناریوها WORD 11,321 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - تبیین منطق(فضای)سناریوهای شکل‏ بندی سازمان فضایی استان WORD 16,982 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - 2شناسایی و احصاء پیشران های اصلی در محورهای اصلی WORD 16,856 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - احصاء سیاست های کلان WORD 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم -تحلیل روندها و عوامل اصلی شکل دهی به وضع موجود WORD 17,978 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - جهت گیری های توسعه استان WORD 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان خراسان رضوی - بخش دوم - شناسایی و تحلیل اهداف بنیادین WORD 11,321 تومان
دانلود طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه مشهد 1384- جلد سوم - شناخت پايه جغرافيا و محيط زيست 13,469 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1392 - گزارش پنجم- تدوین برنامه عملیاتی ( Action Plan) ساماندهیَ محله هاَی ذَف 11,699 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش چهارم- تدویه برنامه های توانمندسازی و بهسازی محله های هدف 11,699 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش سوم- بررسی پیمایشی و شناخت ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی و کالبدی محلات هدف 12,201 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1391 - گزارش دوم- بررسی اجمالی برنامه های موجودي طرحهای آتی 13,460 تومان
دانلود ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهریار - تهران 1394 - گزارش اول - شناخت وضع موجود 14,592 تومان
برنامه ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی اسلامشهر - تهران- 1388 16,730 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل پنجم-ساماندهي و توانمندسازي محله هاي هدف (Action Plan) تدوين برنامه عملياتي 1392 11,573 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل چهارم- تدوين برنامه عملياتي توانمندسازي، بهسازي و ساما ندهي محله هاي هدف1392 9,937 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل دوم - بررسي پيمايشي و شناخت ويژگ يهاي اقتصادي- اجتماعي و كالبدي محله هاي هدف 1392 12,201 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل دوم- بررسي و ارزيابي اجمالي از برنامه هاي موجود زير ساختي نهادهاي مديريت شهري و تشكل هاي مردمي در محله هاي هدف 1392 9,937 تومان
دانلود طرح ساماندهي و توانمندسازي اجتماع هاي سكونتگاه هاي غيررسمي شهر ورامين- فصل اول - بررسي گستره فقر شهري و شناسايي محلّه هاي فقيرنشين (سكونت گاه هاي غيررسمي) 1392 8,931 تومان
دانلود پرسشنامه جهت شناخت ضعف ها وقوت های محله شهرآبی منطقه 14 شهر تهران + Word 7,925 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی علل و دشواري هاي موجود در زمینه تحقق طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF 13,586 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر بررسی میزان تحقق پیشنهادات طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان PDF 10,189 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر کاربري ها و کارکردهاي شهري PDF 18,114 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر امکانات مالی، فنی و اداري شهرداري و سایر سازمان هاي موثر در عمران شهر PDF 10,190 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر مطالعات اقتصادي PDF 12,454 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر مطالعات جمعیتی PDF 11,322 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمیPDF 11,322 تومان
دانلود طرح جامع شهر گرگان 1392 - مطالعات مرحله اول بررسی و شناخت شهر تاریخچه شهر گرگان PDF 11,322 تومان
دانلود نقشه اتوکد کاربری اراضی شهر گرگان 1392 14,717 تومان
دانلود اطلاعات همانند سازی شده استان تهران از سال 1375 تا 1390 12,453 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) پهنه های سیلابی استان خراسان رضوی 5,661 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) پهنه های کشاورزی استان خراسان رضوی 5,661 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) دهستان های استان خراسان رضوی 5,661 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) گسل های استان خراسان رضوی 6,793 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی 5,661 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) معادن استان خراسان رضوی 5,661 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد نوزدهم- ضوابط و مقررات منطقه کاربری زمین - 1389 16,983 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هیجدهم- نظام های فعالیت، مدیریت اجرای مجموعه شهری اصفهان- 1389 18,114 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هفدهم- منطقه بندی پیشنهادی کاربری زمین و فضا - 1389 16,982 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد شانزدهم- مبانی برنامه ریزی و طراحی برنامه راهبردی مجموعه شهری اصفهان- 1389 16,982 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پانزدهم- تحلیل و تبیین ساختار مدیریت مجموعه - 1389 14,717 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهاردهم- تحلیل و تبیین ساختار فضایی - کالبدی2- 1389 16,982 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد سیزدهم- تحلیل و تبیین ساختار فضایی - کالبدی - 1389 18,114 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دوازدهم- تحلیل و تبیین ساختار اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی - 1389 16,982 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد یازدهم- مطالعات مدیریت فضا - 1389 15,850 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دهم- مطالعات پایه زیرساخت ها- 1389 12,453 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد نهم- مطالعات پایه فضایی - کالبدی- 1389 18,114 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هشتم- مطالعات حمل و نقل - 1389 16,982 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد هفتم- مطالعات پایه اقتصادی - 1389 15,850 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد ششم- مطالعات پایه جمعیتی - 1389 11,321 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد پنجم- مطالعات پایه اجتماعی و فرهنگی - 1389 11,322 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد چهارم- مطالعات پایه گردشگری و اوقات فراغت - 1389 11,321 تومان
دانلود نمونه طرح برنامه راهبردی عملیاتی شهرداری خارجی 13,585 تومان
دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش دوم: بررسی و شناخت شهر 18,994 تومان
دانلود طرح جامع شهر ارومیه - طرح تجدید نظر 1389- گزارش اول: بررسی و شناخت شهر 18,994 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد سوم- مطالعات پایه محیط زیست و منابع آبی - 1389 11,321 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد دوم- مطالعات پایه محیط طبیعی - 1389 14,717 تومان
دانلود طرح مجموعه شهری اصفهان - جلد اول - معرفی و تعیین جایگاه مجموعه شهری - 1389 10,189 تومان
دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش سیاستگزاری و برنامه ریزی (آینده نگاری و سناریونگاری منطقه ای) 21,269 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش پانزدهم- آینده نگاری، آینده پژوهی و سناریونگاری) 1391 18,114 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش چهاردهم- آینده نگاری و سناریونگاری) 1391 18,000 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش سیزدهم- تهدیدهای آمایش و جمعبندی مطالعات) 1391 9,056 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوازدهم- ملاحظات امنیتی دفاعی) 1391 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش یازدهم- پیوندهای اقتصادی و اجتماعی) 1391 16,982 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دهم- پیوندهای فیزیکی و شبکه حمل و نقل) 1391 6,793 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش هشتم - تحلیل سازمان فضایی) 1391 16,982 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش هفتم - سازمان فضایی) 1391 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش ششم - تحلیل عرضه های اقتصادی) 1391 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش پنجم- ویژگی های زیربنایی) 1391 13,585 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش چهارم- تحلیل وضعیت اقتصادی) 1391 15,397 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش سوم - تحلیل اجتماعی فرهنگی) 1391 14,717 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش دوم - تحلیل محیط زیست) 1391 10,189 تومان
دانلود طرح آمایش استان ایلام (بخش اول- تحلیل وضعیت منابع طبیعی) 1391 12,453 تومان
دانلود طرح جامع حوزه شهری رودهن-پردیس (تحلیل و تشخیص وضعیت) Word 14,249 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر رودهن Word 12,211 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر بومهن Word 11,989 تومان
دانلود برنامه راهبردی توسعه و عمران شهر آبعلی word 10,473 تومان
دانلود طرح جامع حوزه شهری رودهن-پردیس (برنامه راهبردی توسعه) WORD 10,133 تومان
دانلود مبانی نظری مناسب سازی معابر در نوار ساحلی شهرهای ساحلی word 14,717 تومان
دانلود طرح استراتژی شهری (CDS) شهر بابلسر - کارگاه برنامه ریزی شهری 13,585 تومان
دانلود گزارش کارورزی رشته شهرسازی، برنامه ریزی شهری و جغرافیای شهری در شهرداری + Word 9,056 تومان
دانلود پرسشنامه تاثیر عوامل کاربري زمین بر میزان دسترسی در شهر 6,792 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونت گاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آ نها با تأكيد بربهسازي شهري ورامين (گزارش مرحله سوم) 13,586 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آن ها با تأكيد بر بهسازي شهري ورامين گزارش مرحله دوم 5,661 تومان
تهية برنامه ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي و اقدامات توانمندسازي اجتماع هاي آن ها با تأكيد بر بهسازي شهري ورامين (مرحله اول) 13,585 تومان
دانلود پرسشنامه (word) بررسی راهکارهای توسعه گردشگری فرهنگی با مدل برنامه ریزی راهبردی (SWOT) 9,058 تومان
دانلود پرسشنامه نهادهای خیریه و فقرزدایی روستایی 9,007 تومان
دانلود پرسشنامه گردشگری و توسعه روستایی با توجه به زمینه های مستعد گردشگری 9,058 تومان
دانلود پرسشنامه کیفیت زندگی در مناطق روستایی 10,077 تومان
دانلود پرسشنامه طراحی شهری . کارکرد، ریخت و اجتماع 6,782 تومان
دانلود پرسشنامه سنجش رضايت شهروندان از گسترش بلندمرتبه سازي شهر 6,792 تومان
دانلود پرسشنامه عوامل موثر در جذب گردشگر 5,661 تومان
دانلود پرسشنامه تعلق مکانی فضا 4,755 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی و تعبیین اثرات ایجاد و گسترش تعاونی روستایی در توسعه اقتصادي و اجتماعی روستا 5,661 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چشم انداز 20 ساله و برنامه استراتژیک 5 ساله 7,642 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت و میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم BRT 9,058 تومان
دانلود ادبیات و نظریه های برنامه ریزی و برنامه ریزی شهری WORD 13,122 تومان
دانلود پروپوزال تدوین سند استراتژی توسعه شهری(CDS) شهر بومهن WORD 14,662 تومان
دانلود پروپوزال برنامه ریزی توسعه شهری با رویکرد راهبرد توسعه شهری (CDS)(نمونه موردی: شهر بابلسر) word 6,329 تومان
دانلود مبانی و ادبیات نظری سکونتگاه های غیررسمی و توانمندسازی word 11,039 تومان
دانلود 20ازمون دروس چهارم ابتدایی 5,661 تومان
دانلود ازمون ورودی نمونه دولتی 32 استان 11,322 تومان
ازمون جامع تابستانه پایه ششم دبستان آینده سازان برتر1 3,963 تومان
دانلود پروپوزال بررسي اثرات و تبعات هدفمندسازي يارانه حامل هاي انرژي در اقتصاد ايران word 4,523 تومان
دانلود پاورپوینت روش تحقیق در علوم انسانی-مولف دکترمحمدرضا حافظ نیا 8,492 تومان
دانلود خلاصه کتاب Urban Design Method &Techniques 6,227 تومان
دانلود دفترچه سوالات ازمون ورودی مدارس نمونه دولتی متوسطه اول سال تحصیلی 95-96 3,963 تومان
دانلود پاورپوینت پروژه مکانیزاسیون - 93 اسلاید 7,869 تومان
دانلود شیپ فایل shape file کل شهرستانهای ایران آخرین تقسیمات 6,737 تومان
دانلود پرسشنامه تدوین چشم انداز 20 ساله و برنامه استراتژیک 5 ساله شهر 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه تحلیل فضایی جرم در شهر 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی اهمیت معیارهای موثر بر شهر 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه محوطه آرایی 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه مربوط به پروژه 7600 واحدی مسکن مهر بهاران سنندج 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه حس مکان 9,058 تومان
دانلودپرسشنامه بررسی کیفیت و میزان رضایتمندی شهروندان از سیستم BRT 9,058 تومان
دانلود پرسشنامه برنامه ریزی حمل و نقل منطقه ای با موضوع حمل و نقل 4,529 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی کیفیت محیط پیاده راه خیابان تربیت 5,910 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی شايستگي هاي حرفه اي شهردار 6,793 تومان
دانلود پرسشنامه بررسی بعد اجتماعی- ادرکی شهر انزلی 8,775 تومان
دانلود پرسشنامه بافت فرسوده جیرفت 3,680 تومان
دانلود پرسشنامه بازآفرینی هویت مکان در میدان 3,680 تومان
دانلود پرسشنامه امکان سنجی مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامه‌ریزی شهری ایران 5,887 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی کیفیت زندگی در محلات شهری 11,311 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی توان اکولولوژیکی و اولویت بندی پهنه های مستعد اکوتوریسم 9,284 تومان
دانلود پرسشنامه ارزیابی بهسازی بافت فرسوده با رویکرد مردمی در آن 3,680 تومان
دانلود پرسشنامه امنیت اجتماعی در شهر 3,623 تومان
دانلود پرسشنامه امکان سنجی رویکرد اجتماع مبنا در ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی با روش روش سلسه مراتبی (ahp) 3,623 تومان
دانلود پرسشنامه ارتقاء امنیت زنان در پارک های شهری با تاکید بر رویکرد طراحی محیطی 10,416 تومان
دانلود فایل سير تحول زيباسازي منظر شهر - دکتر فرح حبيب + word 8,888 تومان
دانلود مبانی و ادبیات نظری معلولیت و طراحی فضای شهری word 9,907 تومان
دانلود مبانی نظری برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید در ایران و جهان + word 12,171 تومان
دانلود مبانی نظری کاربری اراضی و نظریه های توسعه کالبدی فضایی شهر + Word 16,496 تومان
دانلود مبانی نظری مسائل ترافیکی و مکان یابی بهینه پارکینگ های عمومی + word 10,784 تومان
دانلود نظریات توسعه و توسعه منطقه ای + 140 صفحه + Doc 12,171 تومان
دانلود طرح آمایش استان البرز سال 1395 فصل پنجم (جمع بندی و نتیجه‌گیری از مطالعات وضع موجود) + word 17,832 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 8) 4,246 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 1) 4,246 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 4) 4,246 تومان
نمونه سوال ریاضی ششم دبستان - نوبت دوم ( ازمون شماره 7 ) 4,246 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )-نمونه سوال هفتم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) -نمونه سوال ششم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )نمونه سوال پنجم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )نمونه چهارم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان )- نمونه سوم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) -نمونه دوم 2,831 تومان
آزمون جامع شبه تیزهوشان ( ششم دبستان ) 2,831 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس جغرافیای شهری 14,266 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس فلسفه ی جغرافیا 14,153 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - درس برنامه ریزی شهری 14,153 تومان
خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری در ایران - دکتر مجتهدزاده 10,190 تومان
خلاصه کتاب پویایی نظام شهری- دکتر اضغر نظریان 6,793 تومان
خلاصه کتاب مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری از دکتر کرامت اله زیاری 10,190 تومان
خلاصه کتاب مبانی برنامه ریزی شهری -جی.کی.هیراسکار 9,058 تومان
خلاصه کتاب دیدگاه های نو در جغرافیای شهری - حسین شکویی 7,925 تومان
خلاصه کتاب برنامه ریزی شهری در ایران -دکتر ناصر مشهدیزاده دهاقانی 9,058 تومان
خلاصه فصل سوم کتاب اندیشه های نو در فلسفه جغرافیا -دکترحسن شکویی 6,793 تومان
دانلود نتیجه مصاحبه و دانشگاه پذیرش شده رتبه 16 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 8,208 تومان
دانلود کارنامه دعوت به مصاحبه دانشگاه ها برای رتبه 16 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 6,793 تومان
کارنامه اولیه رتبه 16 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 1393 6,793 تومان
دانلود پاورپوینت ماتريس مدل SWOT تبيين جايگاه حکمروايي خوب شهری در کلانشهر مشهد و استراتژيهای مربوط 8,888 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) مبنا (نقشه BASE) شهرهای جنوب تهران . اسلامشهر- نسیم شهر- نصیرشهر- رباط کریم- صالح آباد- گلستان 13,586 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر صالح آباد تهران+ نقشه محدوده شهر 6,793 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر رباط کریم + نقشه محدوده شهر 11,321 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر نصیر شهر تهران+ نقشه محدوده شهر 6,793 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر نسیم شهر تهران + نقشه محدوده شهر 6,793 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر گلستان تهران+ نقشه محدوده شهر 6,793 تومان
دانلود لایه جی ای اس (GIS) بافت فرسوده شهر اسلامشهر + نقشه محدوده شهر 6,793 تومان
دانلود بررسی ومقایسه پارامترهای بارندگی، دما و یخبندان در ایستگاههای هواشناسی سبزوار، نیشابور و مشهد + Doc 11,265 تومان
دانلود پاورپوینت مطالعات ساماندهی، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر سردشت 10,133 تومان
دانلود طرح جامع مقصد جزیره کیش (باغ ایرانی در خلیج فارس) 11,265 تومان
دانلود طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و اقدامات توانمندسازی اجتماعات آنها با تاکید بر بهسازی شهری شهر ساری با دیدگاه شهرنگر 6 جلد 18,709 تومان
دانلود پاورپوینت سکونتگاههاي غيررسمي کلانشهر مشهد 10,133 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش ساختار فضایی استان) + DOC 9,041 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش توزیع کارکردهای مختلف در سطح استان و الگوی ارتباط بین آنها) + DOC 6,737 تومان
دانلود آموزش نرم افزار آینده پژوهی میک مک MICMAC 12,211 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش تحلیل نظام شهری استان) + DOC 11,265 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخشتحلیل پیچیدگی کارکردها و مرکزیت سکونتگاهها- ساختار فضایی) + DOC 11,265 تومان
دانلود خلاصه کتاب موج سوم الوین تافلر + DOC 6,368 تومان
گزارش طرح آمایش استان آذربایجان غربی (بخش فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) 11,265 تومان
دانلود گزارش طرح بررسی وضعیت تن فروشی زنان در شهر تهران 12,737 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر اشنویه Word 21,512 تومان
دانلود خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیای شهری 16,983 تومان
خلاصه مباحث کارشناسی ارشد جغرافیا - برنامه ریزی شهری 16,983 تومان
دانلود پاورپوینت درس خانه سازی + مسکن مهر 8,972 تومان
پروژه آماده مکان یابی مناطق مناسب برای ایجاد فضای سبز در منطقه آزادشهر یزد با GIS 15,364 تومان
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری تحت وب با استفاده روش electre III برای ranking (رتبه بندی) شخصی دانشگاههای انگلستان 11,237 تومان
دانلود طرح بازنگری و مکان یابی خانه های فرهنگ محله مشهد 6,708 تومان
كاربرد مدل SAW و TOPSIS در مطالعات شهري 6,708 تومان
دانلود طرح تفصیلی شهر سقز 16,983 تومان
دانلود لایه جی ای اس GIS نقاط بیمارستان کلانشهر تهران 7,840 تومان
دانلود کل لایه های جی ای اس GIS شهر میاندوآب 8,972 تومان
دانلود کل لایه های جی ای اس GIS شهر مهاباد 21,259 تومان
دانلود طرح تعيين درجه توسعه يافتگي شهرستان هاي استان يزد و مدل سازي تخصيص بهينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي بر حسب شهرستان 6,708 تومان
دانلود همه لایه های جی ای اسی (GIS) شهر شهریار 18,114 تومان
مبانی نظری پیاده راه شهری word 9,408 تومان
دانلود نمونه سوالات آزمون زبان دکتری MSRT 18,114 تومان
دانلود آموزش و نمونه انجام شده پروژه تحلیل شبکه در جی ای اس - Network analysis- GIS 14,717 تومان
دانلود آموزش گام به گام مدل الکتر Electer 9,069 تومان
دانلود پاورپوینت رشد هوشمند شهری - فایل کامل برای ارائه ppt 8,661 تومان
دانلود ادبیات نظری و پیشینه فضای سبز شهری word 12,737 تومان
مطالعات بخش ساختار و سازمان فضایی مجموعه شهری اصفهان 14,231 تومان
طرح جامع شهر مهاباد 1388 سه (3) جلد 17,862 تومان
برنامه ریزی و مدیریت شهری( بررسی الگوی توسعه شهری با تأکید بر کاربری اراضی و حمل ونقل شهری (نمونه موردی: منطقه 11 و 12 تهران) 16,417 تومان
طراحی ساخاتمان ها در برابر زلزله - آیین کار 8,661 تومان
کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی شهری 9,058 تومان
نکات مهم و کلیدی درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی و شهرهای جدید 9,058 تومان
معماری ایران در دوره ی قبل از اسلام 7,925 تومان
گزارش ایرانیان در خصوص مدیریت کلانشهر تهران 4 جلد 1385 9,120 تومان
خلاصه ی کتاب جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی 7,925 تومان
خلاصه کتاب مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی تالیف محمد رضا حافظ نیا 8,718 تومان
مبانی نظری کیفیت زندگی شهری Doc 16,983 تومان
طرح تفصیلی شهر شهریار 1392 16,982 تومان
مبانی نظری و پیشینه مدیریت شهری و راهکارهای افزایش درآمد شهرداری 17,096 تومان
پاورپوینت کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی 8,661 تومان
نمونه سوالات درس اصول و روشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی 2,038 تومان
پیشینه و مبانی نظری موضوع عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان 9,375 تومان
جزوه آموزشی مدل برنامه ریزی سوات 5,661 تومان
نمونه سوالات درس کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری- روستایی 7,925 تومان
کل لایه های جی ای اس طرح مجموعه شهری اصفهان 1389 GIS 20,378 تومان
طرح جامع شهر مریوان 19,246 تومان
طرح تفصیلی شهر بوشهر word 16,424 تومان
طرح جامع شهر جوانرود 1389 10,189 تومان
طرح CDS شهر اردستان 13,586 تومان
طرح CDS شهرکُرد 15,285 تومان
مقاله بررسی نقش شهرهای میان اندام در سیستم شهری استان آذربایجان غربی (نمونه موردي شهر مهاباد) 19,247 تومان
لایه های جی ای اس شهر بوشهر (GIS) 15,688 تومان 14,904 تومان
پرسشنامه ارزیابی زیست پذیری شهری 9,058 تومان
پرسشنامه ارتقاء امنیت زنان در مکان های عمومی 7,925 تومان
پرسشنامه مسکن مهر به روش AHP Fuzzy 7,925 تومان
طرح جامع توسعه و عمران جنوب کرمان 1388 10,190 تومان
نظام تصمیم گیری و سیاستگذاری در برنامه آمایش استان تهران 1388 5,095 تومان
مبانی نظری ساختار و سازمان توسعه منطقه ای 9,171 تومان
فرهنگ آینده پژوهی- 10,190 تومان
آمار و کاربرد آن در شهرسازی 12,567 تومان
طرح آمایش استان همدان- بخش سیاستگذاری و برنامه ریزی- 4 جلد 15,285 تومان
طرح آمایش استان همدان - بخش آینده نگاری- سناریونگاری - 6 جلد 15,285 تومان
پرسشنامه ارزیابی اولویت های نیازهای کاربر در پیاده مداری 9,058 تومان
پرسش نامه شهر خلاق 7,925 تومان
نرم افزار Meta SOWT 7,925 تومان
نرم افزار Topsis Excel 15,360 تومان
نام نرم افزار ANP سوپر دسیژن superdecision 6,793 تومان
نرم افزار پیوستن گوگل به GIS )ArcBru) 9,058 تومان
نرم افزار Expert Choice تحلیل سلسله مراتبی AHP 5,095 تومان
نرم افزار Vensim 16,417 تومان
نرم افزار مکتور Mactor 10,190 تومان
نرم افزار مورفول Morphol 10,190 تومان
مجموعه مقالات همایش خلاقیت و نوآوری شهری بافت میانی شهرهای ایران 14,719 تومان
طرح جامع مسکن سند راهبردی اجرائی 13,586 تومان

تعداد صفحه(1):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات