نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود آمایش استان لرستان - 1387

دانلود آمایش استان لرستان - 1387 دانلود آمایش استان لرستان - 1387 نوع فایل : PDF (قابل کپی) تعداد صفحه : 247 فصل اول : تحلیل وضعیت استان، منابع طبیعی و محیط زیست · - تحلیل وضعیت استان - تحلیل پستی و بلنديها - تحلیل حوضه ها و زیرحوضه هاي آبریز - تحلیل موقعیت اقلیمی - تحلیل زمین شناسی و منابع طبیعی - تحلیل محیط زیست ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,261 تومان

دانلود تهدیدات اجتماعی - فرهنگی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word

دانلود تهدیدات اجتماعی - فرهنگی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word تعداد صفحه: 9 نوع فایل: word   فصل سوم: 139 تهديدات اجتماعي، فرهنگي و سياسي.. 139 3-1- تحلیل اثرات توسعهای ناشی از مسائل قومی، طایفهای، زبانی و مذهبی.. 140 1- نگاهی به وضعیت اقوام و طوایف خراسان. 140 2-  وضعیت دین و مذهب در خراسان رضوی.. 140 3- تأثیر اقوام و مذاهب بر توسعهی استان. 141 3-2- تحلی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,793 تومان

دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word

دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word دانلود تهدیدات اقتصادی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word تعداد صفحه : 48 نوع فایل : word   فهرست مطالب 2-1- تعریف مفاهیم 97 الف- امنیت و ناامنی.. 97 ب- بعد اقتصادي امنيت.. 97 ج- تهديد 99 د- تهدیدات اقتصادی.. 100 - توسعه اقتصادي و امنيت.. 100 - نابسامانی‏ها‏ی اقتصادی و ناامنی.. 102 برخي عوامل زمينهساز اختلال در اقتصاد استان خراسان رضوي.. 102 4-2-1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,888 تومان

دانلود تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word

دانلود تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393+ Word دانلود تهدیدات محیطی و محیط زیستی استان خراسان رضوی (طرح آمایش استان) 1393   تعداد صفحه : 112 نوع فایل : Word   فهرست مطالب     فصل اول : تهديدات ناشي از مخاطرات محيطي و محيط زيستي 1 مقدمه 2 1-1- پهنه بندی استان در ارتباط با خطر زلزله 5 1-1-1- تحليل زمينشناسي عمومي و پهنه‏ها‏ی ساختاری استان 5 1- پهنه ی بينالود 6 2- ايالت ساختار ايران مركزي 6 الف – زيرپهنه ی سب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,000 تومان

دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین

دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین   نوع فایل : PDF قابل کپی کردن تعداد صفحه : 319   فهرست مطالب منطقه 1- مجموعه شهري (قزوين) -1-1 فصل ارتباطات -2-1 فصل آموزش -3-1 فصل انرژي -4-1 فصل بازرگاني -5-1 فصل بهداشت و درمان -6-1 فصل تربيت بدني -7-1 فصل حمل و نقل -8-1 فصل رفاه و تامين اجتماعي -9-1 فصل صنعت و معدن -10-1 فصل عمومي -11-1 فصل فرهنگ -12-1 فصل كشاورز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,262 تومان

دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی    استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی    استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 79   فهرست 1-1-3-1-2- ارزیابی منابع اراضی و خاک‌شناسی           1 1-1-3-1-2-1- منابع و ارزیابی اراضی (تیپ‌ها و واحدهای اراضی)        2 1-1-3-1-2-2-¬ ارزیابی قابلیت واحدهای ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,865 تومان
تعداد صفحه(9):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات