نرم افزارهای کاربردی آینده پژوهی

اطلاعیه فروشگاه

محصولات این فروشگاه از منابع معتبر و سازمانهای رسمی کشور تهیه گردیده است و برای اولین بار در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود راهبردهای پابرجا طرح آمایش استان مرکزی -1393

دانلود راهبردهای پابرجا طرح آمایش استان مرکزی -1393 دانلود راهبردهای پابرجا طرح آمایش استان مرکزی -1393 نوع فایل : PDF قابل کپی تعداد صفحه : 65 فهرست 1 مقدمه 7 2 مروری بر مفهوم برنامهریزی پابرجا 8 1-2 منافع پابرجایی راهبردها  9 2-2 فرایند برنامهریزی پابرجا 12 3 روششناسی 17 4 پابرجایی راهبردها از منظر نتایج نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدهای استان مرکزی 19 5 پابرجایی راهبردها از منظر نتایج تفکر ارزشی استان مرکزی 32 6 پابرجایی راهبردها از منظر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,689 تومان

دانلود تحلیل سازمان فضایی وضع موجود و عدم قطعیت های تاثیرگذار وضعیت استان مرکزی-1393

دانلود تحلیل سازمان فضایی وضع موجود و عدم قطعیت های تاثیرگذار وضعیت استان مرکزی-1393 دانلود تحلیل سازمان فضایی وضع موجود و عدم قطعیت های تاثیرگذار وضعیت استان مرکزی- 1393 نوع فایل :PDF قابل کپی تعداد صفحه: 237 فهرست 1 مقدمه 11 2 مفهوم سازمان فضایی 11 1-2 نظریات مربوط به سازمان فضایی مناطق 22 1-1-2 نظریه قطب رشد پرو در توسعه مناطق ............................................ 21 2-1-2 نظریه ناپیوستگی....................................................................... 22 3-1-2 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,589 تومان

دانلود سناریونگاری آمایش استان مرکزی- سناریوهای آینده آمایش استان مرکزی - 1393

دانلود سناریونگاری آمایش استان مرکزی- سناریوهای آینده آمایش استان مرکزی - 1393 دانلود سناریونگاری آمایش استان مرکزی- سناریوهای آینده آمایش استان مرکزی - 1393 نوع فایل : PDF تعداد صفحه: 82 فهرست مقدمه 9 2 تاریخچه سناریوها 11 3 مروری بر مفاهیم 12 1-3 عدم قطعیت .................................................................................. 12 2-3 سناریو ......................................................................................... 13 3-3 سناریونگاری .......... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,896 تومان

دانلود سند راهبردي توسعه استان قزوين 1388

دانلود سند راهبردي توسعه استان قزوين 1388 نوع فایل : PDF تعداد صفحه : 304 فهرست به علت زیاد بودن فهرست قسمت هایی برای نمونه آورده شده است فهرست   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,896 تومان

دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین

دانلود طرح آمایش استان قزوین - بخش ساختار اجرایی آمایش استان قزوین   نوع فایل : PDF قابل کپی کردن تعداد صفحه : 319   فهرست مطالب منطقه 1- مجموعه شهري (قزوين) -1-1 فصل ارتباطات -2-1 فصل آموزش -3-1 فصل انرژي -4-1 فصل بازرگاني -5-1 فصل بهداشت و درمان -6-1 فصل تربيت بدني -7-1 فصل حمل و نقل -8-1 فصل رفاه و تامين اجتماعي -9-1 فصل صنعت و معدن -10-1 فصل عمومي -11-1 فصل فرهنگ -12-1 فصل كشاورز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,896 تومان

دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی    استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت منابع اراضی و خاک‌شناسی    استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 79   فهرست 1-1-3-1-2- ارزیابی منابع اراضی و خاک‌شناسی           1 1-1-3-1-2-1- منابع و ارزیابی اراضی (تیپ‌ها و واحدهای اراضی)        2 1-1-3-1-2-2-¬ ارزیابی قابلیت واحدهای ار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,896 تومان

دانلود گزارش توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش توصیف و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه‌ها  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 108   فهرست 3-1- پیوندهای فیزیکی    3 3-2- پیوندهای جمعیتی   3 3-3- نتیجه¬گیری تحلیل پیوندها و جمع‌بندی نهائی و طبقه‌بندی سکونتگاه‌ها بر حسب قدرت پیوند سکونت‌گاهی         &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,896 تومان

دانلود گزارش وضعیت سیاسی، اداری و سازمانی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت سیاسی، اداری و سازمانی   استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت سیاسی، اداری و سازمانی   استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 93   فهرست 1-4- تحلیل سیاسی – اداری و سازمانی  1 1-4-1- تحليل ساختار مدیریت در استان                1 1-4-1-1- تحلیل ارتباطات و شبکه¬های مدنی (احزاب، اتحادیه¬های صنفی سندیکاهای کارگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,956 تومان

دانلود گزارش وضعیت نظام روستایی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت نظام روستایی  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت نظام روستایی  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 87   فهرست 1-2-3- تحلیل نظام روستانشینی استان  1 1-2-3-1- تحلیل روند روستانشینی و جایگاه آن در کشور              1 1-2-3-1-1- تحلیل روند تغییرات جمعیت روستایی         5 1-2-3-1-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,896 تومان

دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت سرمایه اجتماعی  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 289   فهرست 1-¬ مبانی نظری             1 1-1- ديدگاه‌ها و نظريه‌ها درباره سرمايه اجتماعي        3 1-1-1-پیر بوردیو           4 1-1-2- ...

توضیحات بیشتر - دانلود 25,000 تومان

دانلود گزارش وضعیت ساختار جمعیت استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت ساختار جمعیت  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت ساختار جمعیت  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 117   فهرست 1-2-1-تحولات جمعيت در سه دهه گذشته         1 1-2-1-1- بررسی جمعیت و پراکندگی آن           14 1-2-1-1-1- تحلیل توزیع جمعیت به تفکیک شهرستان        & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,896 تومان

دانلود گزارش وضعیت موقعیت و پستی و بلندی ها استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش وضعیت موقعیت و پستی و بلندی ها  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش وضعیت موقعیت و پستی و بلندی ها  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 54   فهرست 1-1-1- تحلیل موقعیت استان                      1 1-1-1-1- آخرین تقسیمات کشوری استان             3 1-1-1-2- بررسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,562 تومان

دانلود گزارش تحلیل نظام شهری استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش تحلیل نظام شهری استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش تحلیل نظام شهری استان البرز + word+ 1394   نوع فایل : word تعداد صفحه : 115   فهرست ۱-۲-۲-۱- تحلیل روند شهرنشینی استان و جایگاه آن در کشور    10 ۱-۱-۲-۲-۱- تغییرات نسبت شهرنشینی 14 ۲-۱-۲-۲-۱- نرخ رشد شهرنشینی        30 ۳-۱-۲-۲-۱- گرایش به تمرکز در جمعیت شهری         37 ۴-۱ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 18,950 تومان

دانلود گزارش تحلیل سیل گیری استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش تحلیل سیل گیری  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش تحلیل سیل گیری  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 55   فهرست 1-خطر سیل                      1 1-1-تحلیل موقعیت هیدرو کلیمایی استان از جنبه سیل‌خیزی            5 1-2-بررسی‌های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,999 تومان

دانلود گزارش تحلیل حوزه‌ها و زیر حوزه‌های آبریز استان البرز + word+ 1394

دانلود گزارش تحلیل حوزه‌ها و زیر حوزه‌های آبریز  استان البرز + word+ 1394 دانلود گزارش تحلیل حوزه‌ها و زیر حوزه‌های آبریز  استان البرز + word+ 1394 نوع فایل : word تعداد صفحه : 157   فهرست 1-1-3- تحلیل حوزه‌ها وزیر حوزه‌های آبریز 1-1-3-1- آب‌های سطحی 1-1-3-1-2- پتانسیل جریانات سطحی استان 1-1-3-1-3- پتانسیل جریان سطحی حوزه طالقان 1-1-3-1-4- پتانسیل جریان‌های سطحی حوزه رودخانه شور 1-1-3-1-5- پتانسیل جریان‌های سطح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 17,895 تومان
تعداد صفحه(25):

آخرین محصولات فروشگاه

محبوبترین محصولات